Bạn có biết nha sĩ nào là tốt nhất để giải quyết vấn đề của bạn?

Giống như có một số chuyên ngành trong y học, trong nha khoa không thể khác. Bạn có biết, ví dụ, các bác sĩ nha chu chăm sóc tất cả các bệnh liên quan đến nướu? Hoặc rằng nha sĩ nhi khoa có trách nhiệm chăm sóc răng cho trẻ từ khi sinh ra?

Với ý nghĩ đó, nhân viên của Q2Tec đã phát triển một infographic giải thích mọi thông số kỹ thuật của nha sĩ. Nhìn vào cái này

Thông tin 1

Thông tin 2

Thông tin 3

Thông tin 4

Thông tin

Thông tin

Thông tin

* Qua lời khuyên.